Hà Nội: Rà soát, xây dựng bảng giá đất mới

Hà Nội: Rà soát, xây dựng bảng giá đất mới

UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1826/QĐ-UBND về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Quyết định, Ban chỉ đạo sẽ thực hiện nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024, gồm: Ông Nguyễn Doãn Toản – Phó Chủ tịch UBND TP làm Trưởng ban; Ông Nguyễn Trọng Đông – Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Phó Trưởng ban.

Các thành viên Ban chỉ đạo gồm: Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải; Cục Thuế TP; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; mời Giám đốc Ban quản lý Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Ban chỉ đạo có trách nhiệm giúp UBND TP Hà Nội chỉ đạo các cấp, ngành có liên quan tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dụng và điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Ban chỉ đạo  quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban chỉ đạo; Lập kế hoạch chi tiết để thực hiện các nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 theo quy định. Các Sở, ban, ngành: Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tư pháp, Quy hoạch Kiến trúc, NN&PTNT, Giao thông vận tải; Cục Thuế TP có trách nhiệm cử cán bộ tham gia Tổ công tác.

Thành viên Ban chỉ đạo và Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ xây dựng và điều chỉnh Bảng giá các loại đất trên địa bàn TP Hà Nội áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024 được hưởng kinh phí hỗ trợ theo quy định hiện hành. Kinh phí phục vụ cho Ban chỉ đạo và Tổ công tác nằm trong kinh phí thực hiện nhiệm vụ đã được phê duyệt giao Sở Tài nguyên và Môi trường hàng năm.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế Quyết định số 3420/QĐ-UBND ngày 25/6/2014 của UBND TP.

 

Kinh Tế Đô Thị

 

Compare listings

Compare